رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه وبویراحمد با اهدای لوح به دکترمحمدکاظم نظری به خاطر تلاش های ایشان دراجتماعی کردن این مبارزه وپیگیری سیاستها وبرنامه های حقوقی، مقابله ای، فرهنگی، پیشگیری، درمان وصیانت اجتماعی، تقدیر بعمل آورد.
در این لوح تقدیر آمده است:
امروزه یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع بشری حفظ وصیانت از نیروی انسانی داناست وآسیبهای اجتماعی مهمترین عامل در تهدید باورها، ایمان وتوانمندی آنها بشمار می روند.
بنابر این از ضروری ترین برنامه های هر کشور باید فرهنگ سازی، پیشگیری، درمان ومقابله با این آسیب ها باشد.
در این بین سوء مصرف مواد مخدر یکی از جدی ترین وچالش برانگیز ترین آسیب های اجتماعی است که مردان وزنان بسیاری بر اساس وظیفه دینی، مسئولیت اجتماعی وسیاست های سازمانی در حال مبارزه با این پدیده شوم می باشند.